Renk Seçin : Siyah Turuncu Mavi Kırmızı Mor Yesil
Bilgilendirme
Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

KASTAMONU İLİ AZDAVAY İLÇESİ EVLEK KÖYÜ
KÜLTÜR TURİZM KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

TÜZÜK

1.BÖLÜM

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1

Derneğin Adı: KASTAMONU İLİ AZDAVAY İLÇESİ EVLEK KÖYÜ KÜLTÜR TURİZM KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’DİR.
Derneğin Merkezi: Derneğin Merkezi  İSTANBUL’dur.

DERNEĞİN AMACI VE AMACA İLŞKİN FAALİYETLERİ

Madde 2

Derneğin Amacı: Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanununun öngördüğü biçimde ve aşağıda açıklanan konularda  faaliyetlerde bulunur.

 • – EVLEK Köyü’nden yurtiçine ve yurtdışına göç edenler ile halen  EVLEK köyünde bulunan kişileri tanıştırmak aralarında kaynaşmayı ve yardımlaşmayı sağlamak
 • – Üyeler arasında sosyal, kültürel, bilimsel , mesleki ve sportif yaşantılarında katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ,benzer konularda faaliyet gösteren diğer dernek, kuruluş ve şahıslarla yardımlaşmada  bulunmak
 • – Kastamonu ve ilçelerinin müziğini, halk oyunlarını, folklörünü, yemeklerini, el sanatlarını ve diğer yöresel etkinliklerini toplum içersinde tanıtmak ve yaymak
 • – Esnaf ve Sanatkar üyeler arasında mesleki ve ticari işbirliğini sağlamak ve bu hususta kişi ve3 kuruluşlarla ilgili gerekli bilgi belge alışverişini sağlamak
 • – EVLEK Köyünün kalkınması için gerekli yatırımları ve hizmetleri yaptırmak
 • – EVLEK Köyünün doğa turizmi ve doğal hayat ile ilgili gerekli alt yapısını hazırlamak ve resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde Köy Tüzel kişiliklerine yardımcı olmak amacıyla gerekli temas ve müracatlarda bulunur.
 • – Köyümüzün ortak mallarının (cami, Okul, mezarlık, sağlık ocağı, köy konağı, yol, köprü, Sulama ve İçme suyu) vs.nin yapılmasında ve yaşatılmasında köy ihtiyar heyetiyle işbirliği içinde faaliyet gösterir.
 • – Azdavay ilçesi hudutları içerisinde tarımda kullanılan aletler, giyim kuşam olarak kullanılan giysilerin ve ev hayatı içinde kullanılan bir müze açılmasına öncülük eder.
 • – EVLEK  KÖYÜ dahilinde bulunan KAYABOĞAZI KANYONU’nu tanıtmak ve turizme açmak için her türlü tanıtım imkanı kullanarak,uluslararası ve ulusal çalışmalar yapmak ve mevcut bölgede her türlü turistik sosyal tesis açmak ve işletmek.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Madde 3

Amacın gerçekleşmesi için Dernek, aşağıda yazılı konularda faaliyette bulunur.

 • – Kastamonu ve ilçeleri ile EVLEK köyü halk müziği ve oyunlarını yaymak ve öğretmek için kurslar açmak ve yarışmalar düzenlemek
 • – Yetiştirilen folklörcü ve sanatçılara çeşitli yayın ve organizasyon kuruluşlarında program hazırlatmak
 • – Dernek üyelerinin,  EVLEK’lilerin ve ihtiyaç duyulan kişi ve kuruluşların adres ve telefon numaraları ile çalışma konularını kapsayan rehber bastırmak
 • – Kır gezileri seyahatler ve eğlenceler düzenlemek kültürel sportif ve turizme yönelik çalışmalar yapmak
 • – Tanışma yemekleri düzenlemek üyelerin hizmetine yönelik misafir odaları dinlenme yerleri, öğrenci yurtları kamp ve kampingler kurmak ve işletmek, spor ve sporun her dalında üyelere yönelik faaliyetlerde bulunmak
 • – Ülkemizin kalkınmasına ve EVLEK köyünün yararlanmasına yönelik kongreler tertiplemek sergiler ve kurslar açmak konferanslar, panel ve sempozyumlar düzenlemek,
 • – Dernek çalışmalarının üyelere duyurulması Kastamonu ve Azdavay’ın mahalli haberlerinin ve üyeleri kamuoyunu ilgilendiren haberlerin bülten, dergi gazete gibi yayın organları çıkarmak ve dağıtımını sağlamak amacına uygun çalışmalar yapmak ve gerçekleştirmek yasaların izin vermesi halinde radyo ve televizyon işletmesi kurmak ve işletmek
 • – Günün bilgi teknolojisi ürünlerini kullanarak internet ortamında site oluşturup iletişim sağlamak .
 • – Kastamonu, Azdavay ve EVLEK köyü ile ilgili tarihi günleri tespit ederek bu günleri duyuracak konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek, ayrıca Azdavay’a yararı dokunmuş kişiler ile Kastamonulu şair yazar sanatçı gibi kişileri araştırıp bunları anacak faaliyetlerde bulunmak
 • – Başta küre dağları milli parkı ve çevresindeki doğal güzellikler olmak üzere EVLEK köyü ve civarında bulunan mağara, turistik ve tarihi yerler hakkında bilgi toplayıp bunların yurtiçi ve dışında tanıtımını sağlamak
 • – Kum ocağı balıkçılık ve orman ürünleri gibi doğal kaynaklarından yararlanmak
 • – İş arayan hemşehrilerine ticari ve mali kuruluşlarda iş bulma imkanı sağlayarak yardımcı olmak ticari ve mali kuruluşların personel isteklerini hemşehrilere duyurmak ve bu kuruluşlara yardımcı olmak
 • – Serbest çalışma hayatına atılan dernek üyelerini ticari muhitte tanıtarak yardımcı olmak
 • – Lokali damak tadının ve kültürünün sunulduğu lokanta olarak düzenlemek, lokal hizmetleri sunmak. ayrıca dernek lokalinde kütüphane ibadet odaları sağlık muayenehaneleri ve toplantı ve eğlence bölümleri gibi dernek bünyesinde gerekli görülecek faaliyetleri üyelerin yararlanmasına sunmak.
 • – Konu ve amacın gerçekleşmesi için her türlü resmi ve özel teşebbüs nezdinde başvurularda bulunmak üyelerine mali destek sağlamak amacıyla yardım sandığı kurmak muhtaç hemşehrilerine yardımda bulunmak
 • – Hemşehrilerin sağlık konusu ile ilgili sorunlarını çözmekte yardımcı olmak
 • – Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekirse taşınmaz almak yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa bina klüp kamp lokal sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın almak inşaa etmek üzerine her türlü hakları koydurabilme kiraya verebilme işletebilme taşınır mal ve menkul değer ile haklar edinebilmek
 • – İhtiyaç duyulması halinde EVLEK köyüne ve üyelerin çoğunlukta bulunduğu yerlerde yol okul kütüphane cami köy odaları sağlık ocağı çeşme gibi tesisler kurabilir kurulmakta olanlara yardımda bulunabilir ve bunları ilgili kuruluşlara devredebilir.
 • – Her türlü hediyelik tanıtıcı ve eğitici eşya yaptırabilir dağıtabilir
 • – Yardım toplama mevzuatına ve tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alabilir, bağış ve yardımda bulunabilir
 • – Üyelerimiz veya EVLEK köyüne kayıtlı olup maddi durumları zayıf olan ve okullarına devam edemeyen öğrencilere yardımcı olmak öğrenimlerinin tamamlanmasında destek vermek maddi ve manevi yardımda bulunmak
 • – Dernek üyeleri veya yakınlarının cenazelerinin kaldırılmasına yardımcı olmak yalnızca bu husus için sandık oluşturmak
 • – Dernek hiçbir surette siyasi faaliyetlerde bulunamaz
 • – Ayrıca aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon ve konfederasyon çatısı altında birleşmek.

ll. BÖLÜM

ÜYELİK

Madde 4

Derneğin iki çeşit üyesi vardır.

A – Asıl Üyelik: Derneğin amacını benimseyen kişiler arasında giriş şartlarına göre üyeliğe kabul edilenlerdir.
B – Onur Üyesi:  Dernek çalışmalarına maddi ve manevi yardımı dokunan kişilerden yönetim kurulu kararı ile kendilerine onur üyeliği sıfatı verilenlerdir. Onur üyeleri genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim kuruluna seçilemezler. bu üyeler isterse aidat ödeyebilirler.

ASIL ÜYELİK ŞARTLARI
Madde 5

Dernek asil üye olabilmeni şartları şunlardır.:

 • – 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
 • – Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak ve dernekler kanununda belirtilmiş olan diğer üyelik şartlarına sahip bulunmak
 • – Yılda en az 24,00YTL (yirmidört ) aidat ödemeyi kabul etmek
 • – AZDAVAY ilçesi EVLEK köyü nüfusuna kayıtlı olmak
 • – EVLEK köyü nufüsuna kayıtlı bir köylümüzün kızı ile evli olmak
 • – EVLEK nüfusuna kayıtlı biri ile evli olmak
 • – EVLEK köyünde herhangi bir sebeple görev yapmış olmak

ONURSAL ÜYE
Derneğe maddi ve manevi katkısı olanlar ile kamu kurum veya kuruluşlarında veya özel şirketlerde, saygın görevi olanlardan yönetim kurulunca uygun görülenler onursal üyeliğe kabul edilir.
Derneğin idare merkezi konumundaki İstanbul ilindeki mahalli mülki idare amirleri ve belediye başkanı ile Azdavay ilçesi mülki idare amirleri ve Belediye Başkanı görevli olduğu sürelerde derneğin tabii onursal üyesidir.

ÜYELİĞE GİRİŞ
Madde 6

Dernek asil üyeliğine girmek için aşağıda yazılı şartların yerine getirilmesi gereklidir.

 • – Derneğe üye olmak isteyen kimse, dernekten temin ettiği üye kayıt formunu noksansız olarak doldurur, imza ederek iki fotoğraf ile birlikte ve dernekçe tespit edilmiş bulunan yıllık aidatının tamamını dernek yönetimine verir
 • – Asil üyeliğe kabul işlemi dernek yönetim kurulunun bu konuda alacağı kararla tamamlanır. Yönetim Kurulu üyeliğe kayıt ve kabul bakımından bu kararı ilgilinin form dilekçesine şerh eder. Üye kayıt formunu doldurmuş olmak ve aidatı ödemiş olmak üyeliğe kabul edilmiş sayılmaz. Ancak üyeliğe başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde yönetim Kurulu tarafından ilgili kişinin üyelik başvurusu incelenir, kabul halinde üye defterine kayıt yapılır, üyelik başvurusu red ile sonuçlanmış ise karar tarihinden itibaren (15) gün içinde ilgili kişiye durum sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Red kararı kesin olup red tarihinden itibaren (1) yıl geçmeden talep yenilenemez.

Yönetim Kurulu lüzum görürse derneğe girmek isteyenlerin derneğe kayıtlı bir üye tarafından bu üyenin imzası ile tanıtılmasını isteyebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Madde 7

Dernek üyeliği, üyenin ölümü ile veya istifası halinde, yazılı istifa talebini yönetim kuruluna sunduğu anda sona erer.

Aşağıda yazılı hallerde yönetim kurulunun talebi ile üyenin ihracına karar verilebilir.

 • – Dernekler kanunun ve tüzük hükümlerine göre üyelik vasfını yitirenler
 • – Tüzük hükümlerine aykırı davranılması halinde bu davranıştan dolayı yönetim kurulunca yazılı uyarıda bulunulduğu halde bu tutumu değiştirmeyenler
 • – Yönetim kurulunun yazılı uyarısına rağmen verilen süre içinde aidat borcunu ödemeyenler

Üyelikten çıkarma kararı ilgiliye taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Derneğe bildirilen adresin değişikliği halinde çıkarma kararı dernek divanhanesine asılmak suretiyle çıkarma işlemi gerçekleştirilir.
Üyelikten ayrılan veya çıkarılan üyenin o tarihe kadarki aidat borçları kendisinden tahsil edilir. Takip eden aylara ait ödemesi varsa iade edilmez.

 

lll . BÖLÜM

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8
Derneğin organları şunlardır.

 • – Genel Kurul
 • – Yönetim Kurulu
 • – Denetleme Kurulu

GENEL KURUL
Madde 9

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşan en yetkili organdır.

Genel Kurul ÜÇ yılda bir nisan ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan toplantısı yapar. Bunun dışında

 • – Yönetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda
 • – Denetim Kurulunun başvurusu üzerine
 • – Genel Kurulu oluşturan üyelerin 1/5 inin imzalı istemi ile olağanüstü toplanır.

(b)  ve (c) bentelerinde yazılı bulunan durumlarda yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, ilgililer tarafından mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulması halinde mahkemece üç kişilik bir kurul tarafında genel kuruklun toplantıya çağrılması sağlanır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ
Madde 10

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılan hakkı bulunan üyelerin listesini belirler ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere çağrıda bulunur.Borçları bulunan üyeler genel kurula katılamazlar.,seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi saati üyelere uygun araçlarla (telefon, faks, mesaj, e-mail, mektup, ve gazete ilanı ) şekillerinden biri ile duyurulur.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.
İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerce açılır. Genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı yönetim kurulu ve denetim kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Genel kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ
Madde 11

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu mahalde, yönetim kurulu kararı ile tespit edilecek yer ve zamanda yapılır.

TOPLANTI USULÜ
Madde 12

Genel kurul toplantısı, ilanda belirtilen yer, gün ve saatte yapılır.
Üyeler yönetim kurulunca hazırlanan listelerde yazılı isimler karşısına imza atarak yerlerine gidebilirler. Toplantının yapılabilmesi için yeterli sayı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir ve yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından toplantı açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir sekreter ve iki sayım memurundan oluşan divan teşkili için seçim yapılır. Toplantının yönetimi genel kurul divan başkanına aittir. Yönetim ve denetim kurulunun ibrası gereken toplantılarda bu kurullarda bulunanlar divanda görev alamazlar.
Genel kurul toplantısında gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az beşte biri tarafından görşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

OYLAMA USULÜ
Madde 13

Her üyenin bir oyu vardır ve üyeler oylarını bizzat kullanır. Oylar gizli ve açık olarak verilir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş kaba atılması ile kullanılır. Gizli oylar açık döküm ve sayımla belirlenir. Açık oy el kaldırarak veya işaretle kullanılır. Divan başkanı aynı konuda iki oylamadan da sonuç alamazsa, isim okuyarak ta oylama yapılır.

Tüzükte başka bir çoğunluk gösterilmemiş ise kullanılan oyların en fazlasına erişen aday kazanmış öneri kararlaştırılmış olur.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14

Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri

 • – Dernek organlarının seçimi (Genel Kurul, lüzumuna göre tabii üyelere ek olarak danışma kurulu oluşturulabilir.
 • – Yönetim ve denetleme kurullarınca hazırlanan raporların, gelir gider hesaplarının, bilançonun incelenmesi, görüşülüp karara bağlanması,
 • – Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası,
 • – Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü
 • – Dernek adına taşınmaz satın almak, satmak, dernek leh ve aleyhinde ipotek tesis etmek veya feshetmek konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • – Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 • – Derneğin bir başka dernekle birleştirilmesi, federasyona katılması konusunda karar alınması, üst birlik kurulması ve üst birliğe üye seçilmesi
 • – Yönetim kurulu nezdinde kalacak para miktarının sınırının tespiti ve fazla kısmın bankaya yatırılması konusunda karar almak,
 • – İhtiyaçlara göre üyelik aidatlarının miktarının değiştirilmesi, derneğin feshine veya tasfiyesine karar verilmesi ve tasfiye kurulu oluşturulması
 • – Dernek çalışmalarını yönlendirici ilke kararları alınması, yasalarla ve dernek tüzüğü ile genel kurula verilen yetki ve görevlerin gereğinin yerine gelmesi
 • – Derneğin yurtdışındaki kuruluşlara ve yurt içindeki federasyonlara üye olarak katılması veya ayrılması ve uluslar arası konularda faaliyette bulunulması konusunda karar alınması

YÖNETİM KURULU
Madde 15

Yönetim kurulu derneğin icra organıdır.

Yönetim kurulu 9 asil 9 yedek üyeden oluşur. Genel kurul ihtiyaca göre yönetim kurulu üye sayısını değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri gizli oy, açık döküm ve sayım usulü ile seçilir. Görev süresi ÜÇ yıldır.
Genel kurul, yönetim kurulu üyesi seçebilmek için dernek üyeliğinde belli bir sürenin doldurulmasını şart koşan kararlar alabilir.
Yönetim kurulu seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği toplantıda kendi içinden başkan, sekreter, sayman ve ikinci başkanı seçer. yönetim kurulu başkanı aynı zamanda derneğinde başkanıdır. İhtiyaç duyulan hallerde yönetim kurulu ikinci başkan sayısını arttırabilir, görev bölümünde değişiklik yapabilir. Görev bölümünde değişiklik yapılabilmesi için en az iki üyenin yazılı istekte bulunması şarttır. Genel kurul, yönetim kurulu üyeliği veya başkanlığı için belli sayıda fazla bir şekilde üst üste seçilme yasağı koyabilir. Ancak en az bir dönem sonra tekrar yönetim kurulu başkanlığına aday olabilir.

GÖREV BÖLÜMÜ
Madde 16

Yönetim kurulu başkanı: yönetim kurulunun çalışmasını düzenlemek ve verile kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. İkinci başkan: özrü halinde başkana vekalet eder. Yönetim kurulunca kendisine verilen diğer işleri görür. Sekreter: dernek içi yazışmaları yapar. Dernek defterlerinin ve evrakının muhafaza edilmesini sağlar. Sayman: Derneğin hesap işlerini yürütür. Buna ait muhasebe defterlerinin tutulmasını sağlar. Yıllık bütçe ve bilançoyu hazırlar. Giderlerin usulüne uygun olarak yapılmasını derneğe ait gelirlerin alındı belgesine bağlanmasını sağlar. Emanette bulunan emanet belgelerinin muhafazasından sorumludur.

TOPLANTI ZAMANI
Madde17

Yönetim kurulu en az ayda bir olmak üzere önceden kararlaştırılan zamanda veya başkan ya da vekilinin tayin edip, üyelere yazılı olarak tebliğ ettiği zamanda olağan toplantısını yapar. Başkan veya vekili yahut iki üyenin ya da denetim kurulunun talebi halinde olağanüstü toplantı yapılır. yönetim kurulu kararları üye tam sayısının oy çokluğu ile alınır.
Arka arkaya 4 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Bu husus yönetim kurulunca bir kararla tespit edilir ve düşen üyenin yerine yedek üye göreve çağrılır.

Yönetim kurulu kararları noterden tasdikli karar defterine yazılır veya haricen bir başka kağıda yazılan karara ait belge anılan deftere yapıştırılır ve kararın altı kabul eden üyelerce imzalanır. Karar muhalif olanlar muhalefet şerhi koyabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 18

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • – Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden iki veya daha fazla kişiye yetki vermek,
 • – Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 • – Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük amirliğine bildirmek
 • – Dernek tüzüğü ve kanunlar ile başka bir organa bırakılmayan dernek işleri hakkında gerekli işlemleri
 • – Dernek personelinin atanması ile onlarla gerekli sözleşmeleri yapmak
 • – Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteleri kurmak ve komiteler tarafından hazırlanacak raporları değerlendirmek
 • – Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak be kararların uygulanmasını sağlamak
 • – Kanun ve tüzük hükümlerine aykırı davranışı görülen üyeler hakkında işlem yapmak ve istifa eden dernek üyelerinin istifasını kabul etmek
 • – Dernek amacına uygun olarak gayrimenkul kiralamak
 • – Lokal yönetmeliği ile diğer yönetmelikleri hazırlayıp uygulanmasını sağlamak.

DENETLEME KURULU
Madde 19

Denetleme kurulu genel kurul toplantısı ile seçilen üç asıl üç yedek üyeden meydana gelir. Görev süresi ÜÇ yıldır. Denetleme kurulu görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığın da genel kurula sunar.

TOPLANTILARA KATILMA
Madde 20

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içersinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullardan ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye yönetim kurulu tarafından bir hafta içinde asil üyeliğe davet edilir. Derneğin yararına görülmesi halinde sıraya bakılmaksızın yedek üyeler boşalan asil üyeliklere alınabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 21

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen bir  ay içinde yönetim kurulu veya bu süre içinde seçilmiş ise yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim, denetim, disiplin ve danışma kurulu başkanı tarafından yönetim, denetim, disiplin ve danışma kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilenlerin ad ve soyadları ile baba adları, doğum yeri, tarihleri, TC kimlik numaraları, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 22

Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

 • – Giriş ödentisi; bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde asil üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır.
 • – Yıllık ödentisi; asil üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğe devamı süresince ödenmesi zorunlu olan tutardır. Miktarı değiştirmek genel kurulun   yetkisindedir
 • – Derneğe ait taşınır ve taşınmaz mal ve hakların işletilmesinden veya kiraya verilmesinden sağlanan gelirler
 • – Gezi, konser, yemekli toplantılar, panel, sempozyum, piyango, balo, benzeri faaliyetler ile yayınlardan sağlanacak gelirler
 • – Her türlü bağış, vasiyet ve benzeri yardımlar ile yardım toplama mevzuatı uyarınca sağlanacak gelirler
 • – Lokal gelirleri ve diğer gelirler

DERNEK GELİR VE GİDERLERİNDE USUL
Madde 23

Giriş ödentilerinin tamamı üyelik işlemleri sırasında yıllık aidat olağan genel kurul toplantısını takip eden 6 ay içinde tahsil edilir. Yönetim kurulu geciken ödentileri için yasal faiz uygulamaya yetkilidir.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER
Madde 24

Dernek aşağıdaki noter ya da Dernekler il müdürlüğünce tasdikli defterleri tutar

 • -üye kayıt defteri derneğe girenlerin kimlikleri derneğe giriş tarihleri aylık veya aidatları bu defter yazılır.
 • – Yönetim kurulu karar defteri; yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve karar katılanlar tarafından imzalanır.
 • – Gelen ve giden evrak kayıt defteri; yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu defterlere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 • – Dernek gelir ve gider defterleri; dernek namına alınan bütün paraların alındıklarına ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 • – Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri; bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
 • – Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
 • – Alındı belgesi kayıt defteri; alındı belgelerinin serisi başlangıç ve bitiş numaraları verildiği kimseler veriliş ve iade tarihleri ilgililerin imzaları da alınarak bu deftere kayıt edilir.
 • – Genel kurul karar defteri; genel kurul kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yapıştırılır ve tutanağın köşeleri deftere isabet edecek şekilde dernek mührü ile mühürlenerek üzeri yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır.

 

Yukarıda sözü edilen defterlerin tamamı işleme konmadan önce noterden tasdik ettirilir. Bunlar dışında lüzumu görülen diğer defter ve kayıtlar da tutulabilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ
Madde 25

Derneğin iç denetim şekli, dernekler kanun ve tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilebilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeler arasında görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi ve üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konan programın en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerinin esas olmak üzere genel kuruldan geçirilmek üzere yönetmelik çıkarılabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 26

Olağan genel kurul gündemine konulmak ve makul bir süre ön değişiklik önerileri yazılı bir biçimde üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliklerine ilişkin kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 nün oyu ile yapılır.

DERNEĞİN FESHİ
Madde 27

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshine karar genel kurulda hazır bulunan üyelerinin 2/3 ün oyu ile alınır.

TASFİYE ŞEKLİ 
Madde 28 

Dernek genel kurulda fesh edilmesi halinde derneğin mal ve paraları genel kurul tarafından EVLEK Köyü muhtarlığına devredilir.

TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYAN HÜKÜMLER
Madde 29

Tüzükte açıklık bulunmayan konularda dernekler kanunu ile Türk Medeni yasasının 1.kıtası 2.faslı cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.

ŞUBE
Madde 30

Derneğin  şubesi yoktur.Ancak genel kurulun kararı ile Azdavay ilçe sınırları dahilinde şube açabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Madde 31

Dernek ihtiyaç halinde genel kurul kararı ile borçlanabilir. Banka ve finans kurumlarından kredi alabilir.

KURUCULAR KURULU VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Madde 32


ALİ CİVELEK – T.C: 24322949960 (EMEKLİ – OSMANİYE MAH. TEZ SK.KAHRAMAN SİT.B-3 BL.D.9 BAKIRKÖY/ İSTANBUL)
AYHAN CİVELEK – T.C: 24289951044 (İŞÇİ – KIBRIS CAD. BULUTLAR SİT.B.2 BL.KAT.5 D.10 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL)
MUSTAFA AYDIN CİVELEK – T.C: 24292950980 (SERBEST – MERKEZ MAH. EMEK SİT.B1 BL.NO.:15 KOCASİNAN-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL)
BAHATTİN BALIBAŞ – T.C: 23323983294 (İŞÇİ – TABAKLAR MAH.NALÇACI HASAN SK.NO.:5/4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL)
OĞUZ GÜLEN – T.C: 26806867104 (İŞÇİ – TEVFİKBEY MAH. MASLAK ÇEŞME CAD.KARCIKENT SİT. 3. BL. D.5 K SEFAKÖY – KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL)

MUSTAFA AYAN – T.C: 26458878794 (İŞÇİ – İNÖNÜ MAH. KAYALI SK.ÖTÜGEN SİT.2. BOLK NO.:8 SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL)

AHMET YÜCEL – T.C: 26491877600 (İŞÇİ – TEVFİKBEY MAH.MASLAK ÇEŞME CAD.KARCIKENT SİT.5. BL.D.17 SEFAKÖY- KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL)
HASAN AYAN – T.C: 26365881818 (EMEKLİ – KARTALTEPE MAH.MEHMET SAİT SK.ATAKENT SİT.B BLOK D.15 BAKIRKÖY/İSTANBUL)
EROL AYAN – T.C: 26185887892 (İŞÇİ – TEVFİKBEY MAH.MASLAK ÇEŞME CAD.KARCIKENT SİT.3. BL.D.9 SEFAKÖY/İSTANBUL)
SEDAT CİVELEK – T.C: 24298950762 (EMEKLİ – KANARYA MAH.TAVUSKUŞU CAD. YARASA SK.NO.:32 D.1 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL)


YÜRÜRLÜK 
Madde 33

Bu tüzük kurucu üyelerin imzasını müteakip mülki idare amirine teslim tarihi itibari ile yürürlüğe girer.
Tüzük hükümlerini yönetim kurulu üyeleri yürütür.


ALİ CİVELEK
AYHAN CİVELEK
BAHATTİN BALIBAŞ
MUSTAFA AYDIN CİVELEK
OĞUZ GÜLEN
MUSTAFA AYAN
AHMET YÜCEL
HASAN AYAN
EROL AYAN
SEDAT CİVELEK

Facebook'ta Biz